Terms and Conditions

1. Algemeen/Toepasselijk recht

Deze verkoopsvoorwaarden in hun huidige en enkel hiertoe relevante vorm, worden in een afzonderlijk venster weergegeven, wanneer tussen de belanghebbende en onszelf eerst een verkoopovereenkomst tot stand komt en voor de klant goederen bestelt. Hierbij dient de belanghebbende klant de kennisname van de verkoopsvoorwaarden te bevestigen, waarbij de mogelijkheid bestaat de verkoopsvoorwaarden op te slaan (download) en af te drukken. Voor het overige kan de huidige versie van de verkoopsvoorwaarden steeds op de website

http://www.benedict-tho.nl worden geraadpleegd (download), opgeslagen en afgedrukt. De klant aanvaardt dat de verkoopsvoorwaarden zoals vernoemd van toepassing zijn,

De verkoopsvoorwaarden gelden voor de gehele huidige en toekomstige verkoopovereenkomst met onze klant in het kader van de e-commerce, ook wanneer er niet uitdrukkelijk naar wordt verwezen. Afwijkende of aanvullende algemene verkoopsvoorwaarden van de klant vormen geen deel van de overeenkomst.

Voor de gehele handelsovereenkomst, in het bijzonder ook voor de integratie en regelingen van deze verkoopsvoorwaarden geldt het Nederlandse recht met uitsluiting van de Eenvormige Koopwetten inzake Internationale Koop van roerende lichamelijke zaken en inzake totstandkoming van Internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken.

2. Sluiting van de overeenkomst

De online voorstelling van ons assortiment is geen bindend aanbod. De prijzen zijn vrijblijvend en zijn exclusief de van toepassing zijnde wettelijke omzetbelasting; belangrijk is de van kracht zijnde prijs en omzetbelasting op de desbetreffende facturatiedatum.

Indien de klant ons een bestelling stuurt, overhandigt hij ons een bindend aanbod. De bestelling gebeurt per e-mail met gebruik van het door ons ter beschikking gestelde online formulier. De ontvangst van de bestelling wordt aan de klant bevestigd. Deze ontvangstbevestiging bevat de concrete inhoud van de bestelling, in zoverre de klant deze niet onmiddellijk tegenspreekt.

Wij behouden ons het recht voor het aanbod te aanvaarden of te weigeren. Onze aanvaarding geschiedt via e-mail of schriftelijk, in de vorm van een orderbevestiging. Deze orderbevestiging moet de concrete inhoud van de overeenkomst bevatten, tenzij de klant ons binnen de 48 uur per e-mail of schriftelijk ervan verwittigt van welke concrete punten onze orderbevestiging van zijn bestelling afwijkt; in dit geval blijft de bestelling overigens bindend, terwijl wij de klant de afwijking(en) in de vorm van een gecorrigeerde versie van de orderbevestiging per e-mail of schriftelijk laten geworden.

De bestelling van de klant, de ontvangstbevestiging, onze orderbevestiging evenals eventuele per e-mail gevoerde gesprekken worden elektronisch geregistreerd en indien nodig afgedrukt. Wij raden de klant aan op dezelfde wijze te werk te gaan. De klant erkent de elektronische registratie en de afdrukken als bewijsmiddel voor het tot stand komen en de inhoud van de handelstransactie, en draagt desondanks in elk geval de bewijslast ervoor, dat de transactie niet of met een andere inhoud tot stand gekomen zou zijn, dan volgens onze elektronische registratie of de door ons gemaakte afdrukken werd vastgelegd.

3. Annuleringskosten

Indien de klant een reeds geplaatste order onterecht weigert, kunnen wij desondanks een hogere daadwerkelijke schadevergoeding opeisen ten bedrage van 10% van de verkoopsprijs (netto) voor de door de verwerking van het order ontstane kosten en voor winstverlies.

De klant behoudt zich het recht voor een kleinere schadevergoeding te bedingen.

4. Levering

De levering gebeurt voor rekening en risico van de koper. Wij behouden ons de keuze voor van verzendingswijze, speciale wensen met betrekking tot de manier van verzending kunnen door ons in aanmerking worden genomen; hieraan verbonden meerkosten zijn ten laste van de klant.

Door ons genoemde leveringstermijnen worden zo mogelijk nageleefd en zijn evenwel onverbindend. Bij maatregelen in het kader van arbeidsconflicten, in het bijzonder stakingen en uitsluitingen evenals bij onvoorziene gebeurtenissen, waarop wij geen vat hebben, zoals bijvoorbeeld bedrijfsstoringen of vertragingen bij de aanlevering van essentiële materialen, is er geen sprake van leveringsvertraging. De klant kan tot 4 weken na het overschrijden van een onverbindende leveringstermijn een gepaste extra termijn bepalen en na afloop van deze termijn zich uit de overeenkomst terugtrekken; schadevergoeding op grond van leveringsvertragingen aanvaarden wij enkel, wanneer ons zware nalatigheid of opzet kan worden ten laste gelegd.

5. Afname

Indien de klant de afname van het gekochte product langer dan 14 dagen weigert, hebben wij het recht na het bepalen van een extra afnametermijn van 14 dagen van de overeenkomst af te zien en een schadevergoeding te eisen wegens niet-nakoming. Het bepalen van een extra termijn is niet noodzakelijk wanneer de klant de afname onherroepelijk of definitief weigert of binnen deze termijn duidelijk niet in staat is de aankoopprijs te betalen. Onverminderd de mogelijkheid, een hogere daadwerkelijke schadevergoeding te eisen, kunnen wij minstens 10% van de verkoopprijs (netto) voor de door de verwerking van het order ontstane kosten en voor het winstverlies vorderen, evenals voor de ontstane verpakkings- en verzendingskosten voor de aan- en terug levering.

6. Betalingsvoorwaarden

De betaling van het factuurbedrag dient te gebeuren binnen de 30 dagen na facturatiedatum in EUR – zonder enige vorm van aftrek.

Betalingen met cheques en wissels gelden enkel als betaling na onherroepelijke inningen. De betaling per wissel vereist steeds een voorafgaande schriftelijke overeenkomst met ons. Bij betaling per wissel zullen wij voor de klant de disconto- en inningskosten berekenen; zij dienen onmiddellijk in cash te worden betaald. In zoverre wij wissels aannemen, waarborgen wij geen korting.

Betalingen worden vooralsnog met eventuele oudere vorderingen en in dat geval met eventuele door de actuele vordering ontstane kosten en intresten verrekend. Een hiervan afwijkende betalingsvoorwaarde door de klant is ongeldig.

Bij overschrijding van de betalingstermijn dient de klant nalatigheidsintresten ten bedrage van 5% per anno op de desbetreffende basisintrest van de Europese Centrale Bank te betalen.

Tegen onze vorderingen kan de klant enkel bezwaar aantekenen, wanneer zijn tegenvordering onbetwist of rechtsgeldig gegrond is; een retentierecht kan hij slechts doen gelden indien dit zich beroept op eisen uit onderhavige overeenkomst.

7. Aansprakelijkheid

De klant is verplicht de goederen bij ontvangst te controleren; hierbij zichtbare gebreken dient hij op het afleveringsbewijs concreet aan te merken. Indien binnen de 8 dagen na levering een gebrek optreedt, dient de klant dit concreet schriftelijk of per e-mail aan ons te melden. Meldt hij dit niet, dan gelden de goederen als zijnde goedgekeurd.

Afgekeurde goederen mogen enkel met onze uitdrukkelijke toestemming worden teruggestuurd.

Tijdens een periode van 3 maand na overname van de goederen waarborgen wij bij gegronde klachten ofwel een korting, ofwel een correctie of vervanging, ofwel worden de goederen tegen vergoeding van de koopprijs teruggenomen. Daarbij is natuurlijke slijtage in elk geval van de waarborg uitgesloten. Voor verdere aanspraken en rechten aanvaarden wij enkel aansprakelijkheid bij grove nalatigheid en opzet. Voor het overige is enige aansprakelijkheid uitgesloten. Dat geldt eveneens voor schadeclaims op andere rechtsgronden, in het bijzonder delicten en productaansprakelijkheid, tenzij de schade door grove nalatigheid of met opzet door ons of onze tussenagenten en leveranciers werd veroorzaakt.

8. Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden het eigendom van de geleverde goederen tot de voldoening van alle door ons gestelde voorwaarden aan de klant.

Bij handelingen van de klant in strijd met de overeenkomst, in het bijzonder bij betalingsverzuim, hebben wij het recht de goederen na aanmaning terug te vorderen.

De vordering van het eigendomsvoorbehoud evenals de inbeslagname van de geleverde goederen door ons gelden niet als verbreking van de overeenkomst, in zoverre wij niet uitdrukkelijk, noch schriftelijk iets anders verklaren.

De klant heeft het recht de geleverde goederen op deugdelijke wijze door te verkopen; hij staat ons evenwel reeds nu alle vorderingen af ten bedrage van de tussen ons en de klant overeengekomen koopprijs (inclusief) omzetbelasting, die de klant uit de verderverkoop haalt, ongeacht het feit of de goederen zonder of na bewerking worden doorverkocht.

De klant is bevoegd deze vorderingen na de overdracht ervan te innen. Onze bevoegdheid de vordering zelf te innen blijft hierdoor onberoerd; wij verbinden er ons evenwel toe deze vorderingen niet te innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen naar behoren nakomt en geen betalingsverzuim pleegt. Is dit toch het geval, dan kunnen wij verlangen dat de klant de overgedragen vorderingen en hun schuldenaren bekendmaakt en alle voor de inning vereiste gegevens ter beschikking stelt, de daarbij horende documenten overhandigt en de schuldenaren (derden) de overdracht mededeelt.

De verwerking of wijziging van de goederen door de klant wordt steeds in samenspraak met ons uitgevoerd, met uitzondering van de eigendomsverkrijging, zonder ons te verplichten. Indien de goederen met andere, niet-originele materialen worden verwerkt, verwerven we de mede-eigendom van de nieuwe goederen in verhouding tot de waarde van de door ons geleverde goederen ten opzichte van de andere verwerkte materialen op het tijdstip van de verwerking.

Indien de geleverde goederen met andere, niet-originele materialen onafscheidelijk worden vermengd, verwerven wij de mede-eigendom van de nieuwe goederen in verhouding tot de waarde van de door geleverde goederen ten opzichte van de andere vermengde materialen. De klant waarborgt ons de mede-eigendom.

De klant mag de goederen noch verpanden, noch ter bescherming vervreemden. Bij verpanden zoals inbeslagname of overige beschikkingen door derden dient de klant ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en ons alle informatie en documenten ter beschikking te stellen die noodzakelijk zijn voor de waarborging van onze rechten. Deurwaarders resp. derden dienen op onze eigendom te wijzen.

Wij verbinden ons ertoe de ons toekomende waarborgen op verzoek van de klant vrij te geven als de waarde ervan de te vrijwaren vorderingen, in zoverre deze nog niet zijn vereffend, de 20% overstijgt.

9. Leveringsplaats en rechtsgebied

Leveringsplaats en rechtsgebied voor alle aanspraken uit de handelstransacties, inclusief wissel- en chequevorderingen, is onze firmavestiging, rechtsgebied is derhalve Zutphen, ook voor het geval dat aanspraken bij gerechtelijke aanmaning worden geldend gemaakt.

10. Overige

Leveringen met kleinere of grotere inhoud bij bijzondere orders ten bedrage van 10% moeten door de klant aanvaard worden.

Overdracht van rechten en plichten van de klant uit de met ons gesloten overeenkomst vereisen voor de goede uitvoering ervan onze schriftelijke toestemming.

Indien een bepaling nietig is of wordt, dan blijft de geldigheid van de andere bepalingen hierdoor onberoerd.

11. Orginele nummers

Indien er originele onderdeel nummers, merknamen, foto’s en afbeeldingen op de Website en / of Webshop vermeld zijn dienen deze uitsluitend als referentie voor de aangeboden vervangingsonderdelen en mogen niet verder verspreid worden.    De aangeboden vervangingsonderdelen op de Website en / of Webshop behoeven geen originele onderdelen te zijn en dienen ter vervanging van uw huidige onderdelen.

Benedict Technische Handelsonderneming alle Rechten voorbehouden.